Cung cấp các dịch vụ xử lý môi trường, xử lý rác thải, thu gom vận chuyển rác công nghiệp, rác sinh hoạt, rác nông nghiệp… xử lý nước thải và khí thải, tái chế chất thải rắn.