– Nghiên cứu, phát triển công nghệ vi sinh, cung cấp men vi sinh xử lý chất thải rắn sinh hoạt, ủ phân hữu cơ.