Dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt.

– Dịch vụ vận hành các nhà máy, dự án xử lý chất thải.

– Đầu tư các dự án xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp.